Zamknięcie granic i związane z nimi wyzwania dla przedsiębiorców transportowych

Ogłoszone w nocy z 13 na 14 marca 2020 r. polskie rozporządzenia mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się COVID-19, w szczególności rozporządzenie z dnia 13 marca 2020 r. Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych zmienione w dniu 17 marca 2020 r., w sposób stosunkowo enigmatyczny odnoszą się zasad obowiązujących w czasie zagrożenia epidemicznego przedsiębiorców i pracowników zajmujących się transportem międzynarodowym towarów i osób.

Zgodnie ze wspomnianym rozporządzeniem epidemicznym, co do zasady osoby wjeżdżające do Polski muszą być poddane czternastodniowej kwarantannie. Obowiązku przejścia kwarantanny nie stosuje się jednak m.in. do kierowców obsługującym pojazdy samochodowe w transporcie drogowym, co oznacza, że polscy kierowcy zawodowo przewożący towary lub osoby z innych państw, są obowiązani jedynie przekazać funkcjonariuszowi Straży Granicznej informację o numerze telefonu do kontaktu oraz inne dane pozyskane w ramach kontroli, które Straż Graniczna udostępnia organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Zasadnicze pytania, które pojawiły się u polskich kierowców po ogłoszeniu rozporządzenia epidemicznego są dwa: jak chronić siebie w sytuacji konieczności wykonywania kolejnych kursów do krajów, w których zarażonych COVID-19 przybywa zdecydowanie szybciej niż w Polsce i jak zabezpieczyć członków swoich rodzin, z którymi często ci kierowcy będą przebywać w Polsce podczas przerw między kolejnymi kursami.

Odpowiedzi na te pytania, próżno szukać we wspomnianym rozporządzeniu epidemicznym. W dniu 14 marca 2020 r. Szef Kancelarii Premiera, na kanale Polsat News wskazał, że na granicy polskiej będzie ustalana trasa przejazdu kierowców. Dzięki tej informacji oraz informacji o lokalizacji w której kierowca będzie przebywał w Polsce, odpowiednie służby uzyskają wiedzę o adresie przebywania samych kierowców i ich rodzin.

Oczywiście- jak można się domyślać -taka informacja dla kierowców, którzy obawiają się o zdrowie swoje i rodziny, może kazać się niewystarczająca. Niewystarczające mogą też okazać się inne obowiązujące aktualnie przepisy regulujące zastosowanie środków ochrony osobistej w takich wypadkach.

Niestety, w tym trudnym dla wszystkich przedsiębiorców i pracowników czasie, w mojej ocenie odpowiedzialny biznes, w miarę swoich możliwości powinien podejmować dodatkowe środki celem maksymalnej ochrony takich osób i ich rodzin. Takie działanie jest wskazane także z punktu widzenia funkcjowania danej firmy. Obawy kierowców dotyczące kolejnych wyjazdów i jednocześnie brak wsparcia ze strony pracodawców czy zleceniodawców, może potęgować poczucie zagrożenia i niejednokrotnie prowadzić do sytuacji, w których kierowcy – korzystając z przysługujących im uprawnień - będą podejmować kroki celem niewykonywania kolejnych, zaplanowanych transportów.

Moim zdaniem, przedsiębiorcy z branży transportu, szczególnie międzynarodowego, powinni opracować i wdrożyć wewnętrzne instrukcje, które uregulują kwestie związane z bezpieczeństwem. W takich instrukcjach powinny się znaleźć m.in. regulacje dotyczące zasad pozostawania pracowników w kontakcie z wyznaczoną osobą, telefonów kontaktowych do osób, które mogą zapewnić wsparcie. kierowcy lub jego rodziny pod nieobecność kierowcy w kraju oraz zakres tego wsparcia, kwestie dotyczące zakładania i ściągania środków ochronnych, postępowania z obuwiem i odzieżą wierzchnia, informacje dotyczące ewentualnego wymogu badania temperatury przez wyjazdem, składania przez pracowników/zleceniobiorców oświadczeń w tym zakresie, sposobu postępowania w przypadku wykrycia u objawów infekcji itp. Jeżeli dany przedsiębiorca ma taką możliwość, moim zdaniem powinien w miarę możliwości zapewnić też kierowcom wykonującym przejazdy w ramach transportu międzynarodowego, w okresie oczekiwania na kolejny transport w Polsce, noclegi w miejscach innych niż miejsce zamieszkania kierowcy.

Zaznaczam, że na skutek znacznego obłożenia przejść granicznych dla transportu, w dniu 17 marca 2020 r. szef MSWiA zdecydował o otwarciu kolejnych przejść granicznych. Aktualna lista przejść granicznych z Polską otwartych dla transportu drogowego, w tym trasportu towarów znajduje się w załącznikach do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych oraz rozporządzeniu z dnia 17 marca 2020 r. zmieniającym w/w rozporządzenie. Treść rozporządzeń zawierająca listę wszystkich przejść granicznych wraz z wymogami dotyczącymi samych pojazdów, znajdują się na stronie internetowej: http://dziennikustaw.gov.pl/DU