Tarcza antykryzysowa 2.0

Tarcza Antykryzysową 2.0 została przyjęta. Ustawa zawiera wiele nowych osłonowych rozwiązań dla gospodarki w czasie COVID-19, a także doprecyzowuje pierwszą tarczę antykryzysową. Sprawdź, jakie są możliwości dla Twojego biznesu.

Za najważniejsze rozwiązanie dla przedsiębiorców należy wskazać możliwość uzyskania od Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. przez przedsiębiorcę na warunkach rynkowych pożyczki, gwarancji bądź leasingu związanego z finansowaniem prowadzonej działalności gospodarczej. Celem oferowanego wsparcia jest zapewnienie przedsiębiorcy płynności finansowej przez okres trwania stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii oraz przez okres kolejnych 12 miesięcy następujących po odwołaniu tych stanów. Cel finansowania oraz jego sposób ustalany jest w umowie nawiązywanej przez przedsiębiorcę z ARP. Wypłata wsparcia ma następować sukcesywnie, w odpowiednich transzach.

Nowością w porównaniu do rozwiązań przyjętych na mocy pierwszej tarczy antykryzysowej jest obowiązek przedłożenia przez przedsiębiorcę informacji stanowiącej opis planowych przez przedsiębiorcę działań w celu ustabilizowania jego sytuacji ekonomicznej. Wsparcie i rozwiązania już oferowane przez rząd nie przewidują takiego obowiązku.

Na rozpoznanie wniosku o pożyczkę, gwarancję bądź leasingu ARP ma 14 dni od daty jego złożenia, a w przypadku braków formalnych, ARP wzywa przedsiębiorcę do ich usunięcia w terminie 5 dni. W przypadku odrzucenia wniosku, nie podlega on ponownemu rozpoznaniu jeżeli jest oparty na tych samych przesłankach.

Kolejną nowością jest zwolnienie z ZUS małych przedsiębiorców. Na wniosek przedsiębiorcy, który do dnia 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych, zwalnia się z obowiązku płacenia składek ZUS, należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do 31 maja 2020 r., w wysokości 50% łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek.

Dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne, którzy uzyskali pożyczkę ze środków Funduszu Pracy oraz z środków z Unii Europejskiej na stworzenie nowego miejsca pracy, została przewidziana możliwość wnioskowania o zmianę warunków dotychczasowej umowy w tym przedmiocie. Możliwość zmiany dotyczy przede wszystkim wydłużeniu terminu na realizację umowy oraz przesunięcie terminu na realizację zobowiązań wynikającej z tej umowy.

Dla pracodawców przewidziano również kolejne ułatwienie – co do zasady w okresie zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii dopuszcza się przeprowadzanie szkoleń wstępnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy i służby w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Z kolei w przypadku badań okresowych, którzy termin przypada w trakcie trwania powyższych stanów lub 30 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, termin wydłuża się do 60. dnia od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.

Tarcza 2.0 wprowadziła również możliwość uzyskania kolejnego (ale nie więcej niż łącznie trzy razy) świadczenia postojowego, dla podmiotów które uzyskały już takie świadczenie na podstawie pierwszej tarczy antykryzysowej. Nowa ustawa znosi również warunek osiągnięcia przez przedsiębiorców przychodu poniżej 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.

Dla branży budowlanej przewidziano jedynie minimalna ilość zmian. Zgodnie z nową ustawą, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii nie stosuję się przepisu dotyczącego obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego. Jeżeli nie wydano decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, a złożono wniosek w tym przedmiocie przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, złożony wniosek traktuję się jak zawiadomienie o zakończeniu budowy w myśl art. 54 ustawy prawo budowlane. Termin do zgłoszenia sprzeciwu liczyć będzie się od dnia wejścia w życie ustawy.

W Tarczy Antykryzysowej 2.0 ustanowiono także, że dla przedsięwzięć polegających na budowie i przebudowie przenośnych wolno stojących masztów antenowych, gdy inwestorem jest przedsiębiorca telekomunikacyjny, nie wymaga się pozwolenia na budowę.

W obecnej chwili, rząd zapowiedział utworzenie Tarczy Antykryzysowej 3.0. Ma ona zawierać rozwiązania skierowanie w szczególności dla właśnie branży budowlanej oraz turystycznej, samorządów, a także dla kredytobiorców.

Kolejnym istotnym, choć nie oczywistym, rozwiązaniem z punktu widzenia przedsiębiorców jest zmiana dotycząca przesyłek. Jeżeli adresat przesyłki wyrazi zgodę i upoważni Pocztę Polską, operator przetworzy przesyłkę poleconą i doręczy jej skan na skrzynkę elektroniczną adresata. Co istotne, za datę doręczenia przesyłki uznaje się datę doręczenia adresowi skanu do jego skrzynki elektronicznej, a w razie braku zapoznania się z dokumentem, uznaje się że został on doręczony po upływie 14 dni od daty przesłania przez operatora. Rozwiązanie to w obecnej chwili zostało przewidziane do 30 września 2020 r.

W zakresie doręczenia przesyłek nowa tarcza wprowadza również kolejną zmianę. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego i epidemii nie można uznać za doręczoną przesyłkę, po którą w czasie trwania tych stanów nie zgłosił się odbiorca.

Nowe rozwiązanie nie dotyczy jednak przesyłek związanych z kontrolą podatkową, kontrolą celno-skarbową oraz postępowaniami podatkowymi, jeżeli kontrole te wiążą się z podejrzeniem popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego. Nie dotyczy to również przesyłek wysyłanych do ani wysyłanych przez Sądy i Trybunały, prokuraturę i inne organy ścigania oraz komornika sądowego.